Volume 29 Issue 4
Jul.  2012
Turn off MathJax
Article Contents

WANG Yue-yuan, LIU Xiang-min, ZHOU Ming-bing, TANG Ding-qin. 小佛肚竹生氰糖苷合成关键酶CYP79家族同源基因的克隆和鉴定[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2012, 29(4): 510-515. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.04.005
Citation: WANG Yue-yuan, LIU Xiang-min, ZHOU Ming-bing, TANG Ding-qin. 小佛肚竹生氰糖苷合成关键酶CYP79家族同源基因的克隆和鉴定[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2012, 29(4): 510-515. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.04.005

小佛肚竹生氰糖苷合成关键酶CYP79家族同源基因的克隆和鉴定

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.04.005
More Information
 • Corresponding author: TANG Ding-qin
 • Received Date: 2011-09-27
 • Rev Recd Date: 2011-11-27
 • Publish Date: 2012-08-20
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article views(3151) PDF downloads(1622) Cited by()

Related
Proportional views

小佛肚竹生氰糖苷合成关键酶CYP79家族同源基因的克隆和鉴定

doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.04.005
  Corresponding author: TANG Ding-qin

Abstract: 

生氰糖苷是由氰醇衍生物的羟基和D-葡萄糖缩合形成的糖苷,已在2 000多种植物中发现,分属于蕨类植物、裸子植物和被子植物的130个家族。生氰糖苷的主要生物学功能在于阻止食草动物和病原体对植物的侵害。通过反转录-聚合酶链式反应(RT-PCR)和cDNA末端快速扩增(RACE)技术从小佛肚竹Bambusa ventricosa幼笋中克隆到CYP79家族同源基因的cDNA全长,命名为BvCYP79。BvCYP79共有1 913个碱基对,翻译起始点为193碱基处,终止子位于1 752 bp,包含1个1 559 bp的完整编码区,开放阅读框共编码519个氨基酸。具有PERF和SFSTGRRGCIA保守结构域,属于典型的单子叶植物CYP79家族基因。生氰糖苷途径可能也存在于竹类植物,因而在食用笋的安全性评估上具有一定指导意义。图3参12

WANG Yue-yuan, LIU Xiang-min, ZHOU Ming-bing, TANG Ding-qin. 小佛肚竹生氰糖苷合成关键酶CYP79家族同源基因的克隆和鉴定[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2012, 29(4): 510-515. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.04.005
Citation: WANG Yue-yuan, LIU Xiang-min, ZHOU Ming-bing, TANG Ding-qin. 小佛肚竹生氰糖苷合成关键酶CYP79家族同源基因的克隆和鉴定[J]. Journal of Zhejiang A&F University, 2012, 29(4): 510-515. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2012.04.005

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return