Editorial Board

  • Share:
Visited: 

Directors: Shuxun YU

Deputy Directors:Guomo ZHOU,  Xi SHEN

Committee members:

Lei WANG (China)

Siqun WANG (China)

Gaofeng WANG  (China)

Luming FANG (China)

Runsheng YIN (USA)

Zhiyi BAO (China)

Zhiyi BAO (China)

Mengzhu LU (China)

Yan LI (China)

Yongfu LI (China)

Chunyang LI (China)

Junkang RONG (USA)

Zhujun ZHU (China)

Beidong LIU (China)

Hebin LIU (China)

Qingfeng SUN (China)

Weisheng SUN (China)

Gang WU(USA)

Jiasheng WU (China)

Xueqian WU (China)

Yueqin SHEN (China)

Xi SHEN(China)

Jinbo SHEN(China)

Manhong SHEN (China)

Yibin YING(China)

Huaqiang DU (China)

Dayu ZHANG (Canada)

Xiaochuan ZHANG (Canada)

Houhui SONG (China)

Xinzhang SONG (China)

Dengsheng LU (China)

Anliang CHEN (China)

Hua CHEN (China)

Menghua YANG (China)

Chunde JIN (China)

Guomo ZHOU (China)

Guoquan ZHOU (China)

Zhifu ZHENG (Canada)

Bingsong ZHENG (China)

Dan LIU (China)

Shenkui LIU (China)

Hongbo ZHAO (China)

Peikun JIANG (China)

Hua QIN (China)

Yongchang QIAN (USA)

Qiufang XU (China)

Aijun XU (China)

Jianqin HUANG(China)

Minlong CUI (China)

Haibo ZHANG (China)

Changhui PENG (Canada)

Jinping SI (China)

Shuxun YU (China)

Zaikang TONG (China)

Wei ZENG (China)

Jianchuan PEI (China)

Frank Berninger(Germany)

Hänninen Heikki (Finland)

Tony Bacic(Austria)

Editor-in-Chief:Xi SHEN

Associate Editor-in-Chief:Jiasheng WU, Dan LIU

Managing Editor:Lihua ZHOU


  • Share: