Editorial Board

  • Share:
Visited: 

Directors: Shuxun YU

Deputy Directors:Guomo ZHOU,  Xi SHEN

Committee members:

Lei WANG (China, Zhejiang A&F University)
Siqun WANG (China, University of Tennessee)
Gaofeng WANG (China, Clemson University)
Luming FANG (China, Zhejiang A&F University)
Runsheng YIN (USA, Zhejiang A&F University)
Zhiyi BAO (China, Zhejiang A&F University)
Mengzhu LU (China, Zhejiang A&F University)
Yan LI (China, Zhejiang A&F University)
Yongfu LI (China, Zhejiang A&F University)
Chunyang LI (China, Hangzhou Normal University)
Junkang RONG (USA, Zhejiang A&F University)
Zhujun ZHU (China, Zhejiang A&F University)
Beidong LIU (China, Zhejiang A&F University)
Henbin LIU (China, Soochow University)
Qingfeng SUN (China, Zhejiang A&F University)
Weisheng SUN (China, Zhejiang A&F University)
Gang WU (USA, Zhejiang A&F University)
Jiasheng WU (China, Zhejiang A&F University)
Xueqian WU (China, Zhejiang A&F University)
Yueqin SHEN (China, Zhejiang A&F University)
Xi SHEN (China, Zhejiang A&F University)
Jinbo SHEN (China, Zhejiang A&F University)
Manhong SHEN (China, Zhejiang A&F University)
Yibin YING (China, Zhejiang University)
Huaqiang DU (China, Zhejiang A&F University)
Dayu ZHANG(Canada, Zhejiang A&F University)
Xiaochuan ZHANG(Canada, University of Alberta)
Houhui SONG (China, Zhejiang A&F University)
Xinzhang SONG (China, Zhejiang A&F University)
Dengsheng LU (China, Fujian Normal University)
Anliang CHEN(China, Zhejiang A&F University)
Hua CHEN (China, University of Illinois)
Menghua YANG(China, Zhejiang A&F University)
Chunde JIN (China, Zhejiang A&F University)
Guomo ZHOU (China, Zhejiang A&F University)
Guoquan ZHOU (China, Zhejiang A&F University)
Zhifu ZHENG(Canada, Zhejiang A&F University)
Bingsong ZHENG (China, Zhejiang A&F University)
Dan LIU(China, Zhejiang A&F University)
Shenkui LIU(China, Zhejiang A&F University)
Hongbo ZHAO (China, Zhejiang A&F University)
Peikun JIANG (China, Zhejiang A&F University)
Hua QIN(China, Zhejiang A&F University)
Yongchang QIAN(USA, Zhejiang A&F University)
Qiufang XU(China, Zhejiang A&F University)
Aijun XU (China, Zhejiang A&F University)
Jianqin HUANG (China, Zhejiang A&F University)
Minlong CUI (China, Zhejiang A&F University)
Haibo ZHANG (China, Zhejiang A&F University)
Changhui PENG (Canada, Hunan Normal University)
Jinping SI (China, Zhejiang A&F University)
Shuxun YU (China, Zhejiang A&F University)
Zaikang TONG (China, Zhejiang A&F University)
Wei ZENG (China, Zhejiang A&F University)
Jianchuan PEI (China, Zhejiang A&F University)
Frank BERNINGER(German, Zhejiang A&F University)
Hänninen HEIKKI(Finland,Zhejiang A&F University)
Tony BACIC(Australia, Zhejiang A&F University)

Editor-in-Chief:Xi SHEN

Associate Editor-in-Chief:Jiasheng WU, Dan LIU

Managing Editor:Lihua ZHOU (China, Zhejiang A&F University )

EditorsLihua ZHOU, Lijuan LIU, Danlu LI, Xiaoguang ZHANG

  • Share: