Most Cited

1
A review of characteristics and utilization of Chenopodium quinoa
WANG Chenjing, ZHAO Xiwu, LU Guoquan, MAO Qian
2014, 31(2): 296-301. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.020
2
Advance in washing technology for remediation of heavy metal contaminated soils: effects of eluants and washing conditions
SUN Tao, LU Kouping, WANG Hailong
2015, 32(1): 140-149. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.01.021
3
Thoughts on the construction of new agricultural science in higher agricultural education
YING Yibin, MEI Yaming
2019, 36(1): 1-6. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.01.001
4
Web-based text analysis of tourism image perception of Shaoxing Mirror Lake National Urban Wetland Park
SHEN Xiao, ZHANG Jianguo
2018, 35(1): 145-152. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2018.01.019
5
Spatial visibility of green areas of urban greenway using the green appearance percentage
ZHAO Qing, TANG Honghui, WEI Dan, QIAN Wanhui
2016, 33(2): 288-294. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.02.014
6
Advances in plant cell ion flux with salt stress:a review
ZUO Zhaojiang, ZHANG Rumin, GAO Yan
2014, 31(5): 805-811. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.05.023
7
Research progress on using Sedum alfredii for remediation of heavy metal-contaminated soil
HU Yangyong, MA Jiawei, YE Zhengqian, LIU Dan, ZHAO Keli
2014, 31(1): 136-144. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.01.021
8
Forest volume estimation based on spectral and textural information from the Landsat 8 satellite
WANG Yueting, ZHANG Xiaoli, YANG Huiqiao, WANG Shuhan, BAI Jinting
2015, 32(3): 384-391. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.03.008
9
Flavonoid extraction and flavonoid content with genotypic variation from Chenopodium quinoa leaves
LU Minjia, JIANG Yurong, CHEN Guolin, MAO Qian, LU Guoquan
2014, 31(4): 534-540. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.04.007
10
Technology advances of ecological restoration and environmental remediation of heavy metal mines
YAN Wenbo, LIU Dan, PENG Danli, LI Song, CHEN Junren, YE Zhengqian, WU Jiasen, WANG Hailong
2015, 32(3): 467-477. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.03.021
11
Effect of different LED sources on the quality and yield of overwintering pepper in the greenhouse
WU Genliang, ZHENG Jirong, LI Xuke
2014, 31(2): 246-253. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.013
12
Advances in research on activation of mineral nutrients by arbuscular mycorrhizal fungi
QU Minghua, YU Yuanchun, LI Sheng, ZHANG Jinchi
2019, 36(2): 394-405. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2019.02.022
13
Spatial structure and distribution pattern of natural Toona ciliata populations in the Enshi Region
WANG Yang, LENG Yanzhi, SU Changjiang, SONG Congwen, CHENG Dehua, CAO Yingnan, ZHANG Min, FU Cuilin
2016, 33(1): 17-25. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.01.003
14
Automatic identification of tree species based on airborne LiDAR and hyperspectral data
TAO Jiangyue, LIU Lijuan, PANG Yong, LI Dengqiu, FENG Yunyun, WANG Xue, DING Youli, PENG Qiong, XIAO Wenhui
2018, 35(2): 314-323. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2018.02.016
15
Research progress of soil plant root exudates in heavy metal contaminated soil
XU Weijie, GUO Jia, ZHAO Min, WANG Renyuan, HOU Shuzhen, YANG Yun, ZHONG Bin, GUO Hua, LIU Chen, SHEN Ying, LIU Dan
2017, 34(6): 1137-1148. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2017.06.023
16
Green-belt soil testing methods for porosity and the importance of porosity on soil fertility evaluation
WU Haibing, LI Aiping, FANG Hailan, HAO Guanjun
2015, 32(1): 98-103. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.01.014
17
Advances in primary auxin-responsive Aux/IAA gene family: a review
SIMA Xiaojiao, ZHENG Bingsong
2015, 32(2): 313-318. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2015.02.021
18
Scenic beauty for forest plants of typical urban park in Guangzhou
WANG Meiting, SUN Bing, CHEN Lei, LUO Shuixing, CHEN Yong, HUANG Yingfeng, ZHANG Jing, ZHANG Ke
2017, 34(3): 501-510. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2017.03.016
19
Seasonal dynamics of soil nutrients and soil enzyme activities in Larix principis-rupprechtii plantations
SUN Pengyue, XU Fuli, WANG Weiling, WANG Lingling, NIU Ruilong, GAO Xing, BAI Xiaofang
2016, 33(6): 944-952. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2016.06.004
20
Identification of the pathogens causing stem canker on Carya cathayensis
WANG Xuan, MA Liangjin, LÜ Quan, MENG Xianjing, ZHANG Xingyao
2014, 31(2): 238-245. doi: 10.11833/j.issn.2095-0756.2014.02.012
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:61
 • To
 • Go