Featured Articles

1
Characteristics of litter-root-soil ecological stoichiometry of three forest stands in northern Guangdong
LI Feifan , SUN Bing , PEI Nancai , YAN Weiming , LUO Xinhua
2
MaxEnt model-based prediction of potential distribution of Liriodendron chinense in China
QIU Haojie , SUN Jiejie , XU Da , SHEN Aihua , JIANG Bo , YUAN Weigao , LI Sheng
3
Noise attenuation ability and its affecting factors of green belts of 11 areas in the Yangtze River Delta
LI Yanan , HUANG Shaorong , Geriletu , YAN Lijiao
4
Cloning and expression analysis of OfFCA gene at flower bud differentiation stages in Osmanthus fragrans
WU Qi , WU Hongfei , ZHOU Minshu , XU Qianxia , YANG Liyuan , ZHAO Hongbo , DONG Bin
5
Soil labile organic carbon and nitrogen and their relationship with enzyme activities in different vegetation zones along an altitudinal gradient on Mount Huangshan
YAO Lan , ZHANG Huanchao , HU Lihuang , WANG Genmei , FANG Yanming
6
Adsorption of Zn2+ from a Zn2+-DEP (diethyl phthalate)composite solution using biochars in soil
QIAN Qian , YANG Xing , GUO Ming , QIN Peng , XU Song , WANG Hailong